Sự lệch pha giữa học và hành trong ngành xây dựng

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b1

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới